Prepravný poriadok autobusovej dopravy podľa § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave a v súlade s Nariadením EP a Rady EÚ č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave (ďalej len "Nar. č. 181/2011").

Čl.I. Úvodné ustanovenia.

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú prepravné podmienky a prepravný poriadok spoločnosti Cargo Bus s.r.o. so sídlom Víťaz 167, 082 38 Víťaz, IČO 44548656, (ďalej len "dopravca") potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy. (ďalej len "VOP" alebo "Prepravný poriadok"). 2. VOP nadobúdajú platnosť dňom jeho zverejnenia na webovom stránke dopravcu a po ich zverejnení je ich obsah súčasťou každej Prepravnej zmluvy. 3. Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je premiestnenie osôb a ich batožín. 4. Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa týchto VOP a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, obsaditeľnosť alebo vyťažiteľnosť vozidla a spôsobilosť vodiča, a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

Čl. II. Povinnosti dopravcu.

1. Dopravca je povinný najmä: a. prevádzkovať osobnú cestnú dopravu podľa prepravného poriadku, b. zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie aktuálneho znenia prepravného poriadku na svojom webovom portáli a na viditeľnom mieste v sídle - prevádzke spoločnosti, c. starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny, d. označiť každé prevádzkované vozidlo svojim obchodným menom a prevádzkovateľom, e. byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním osobnej cestnej dopravy, cestujúcim a tretím osobám. Vozidlo musí mať platné poistenie PZP a havarijné poistenie vozidla, f. ak na základe zmluvy s dopravcom poskytuje osobnú cestnú dopravu vykonávajúci dopravca, ustanovenia tohto prepravného poriadku sa naňho vzťahujú v rovnakom rozsahu.

Čl. III. Povinnosti cestujúcich.

1. Cestujúcim nie je dovolené najmä: a. naskakovať a vyskakovať za jazdy, otvárať vonkajšie dvere, vykláňať sa z vozidiel a zdržiavať sa na stúpadlách, b. nastupovať do vozidla, ktoré je plne obsadené alebo ktoré vodič vyhlásil za obsadené, c. zdržiavať sa v priestore, ktorý je vyhradený pre vodiča, a v priestoroch, ktoré sú určené na vystupovanie a nastupovanie, ak to prekáža nerušenému vystupovaniu a nastupovaniu ostatných cestujúcich a vo vozidlách a v priestore , kde bránia vodičovi vo výhľade z vozidla, d. dávať alebo napodobniť znamenia používané dopravcom na prevádzku, e. prihovárať sa počas jazdy vodičovi, f. fajčiť vo vozidlách, g. nechať stáť alebo kľačať deti na sedadlách, pokiaľ by mohli znečistiť sedadlá, alebo ak je tento spôsob prepravy na ťarchu cestujúcim, h. vyhadzovať odpadky a iné veci z vozidla a nechať vyčnievať veci z vozidla, odkladať veci a zvieratá na sedadlo, i. pískať, spievať, hlučne sa správať alebo hrať na hudobnom nástroji, púšťať reprodukovanú hudbu a reč vo vozidle.

Čl. IV. Zmluva o preprave osôb, vznik, obsah.

1. Zmluvný vzťah medzi dopravcom a objednávateľom vzniká na základe uzavretej zmluvy o preprave osôb podľa § 760 až 764 Občianskeho zákonníka (ďalej len "Prepravná zmluva"). 2. Prepravná zmluva sa uzatvára na základe zaslania elektronickej objednávky objednávateľom dopravcovi a jej následným potvrdením dopravcom. 3. Uzavretím Prepravnej zmluvy vzniká dopravcovi povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok v zmysle objednávky a podmienok prepravného poriadku.

Čl. V. Ukončenie platnosti Prepravnej zmluvy.

1. Dopravca môže od uzatvorenej Prepravnej zmluvy odstúpiť ak nie sú objednávateľom splnené podmienky Prepravnej zmluvy alebo ustanovenia prepravného poriadku. 2. Objednávateľ môže/môžu od uzatvorenej Prepravnej zmluvy odstúpiť, ak dopravca alebo vodič vozidla porušil zmluvne podmienky alebo podmienky prepravného poriadku. 3. Dopravca a Objednávateľ môžu od Prepravnej zmluvy odstúpiť aj v osobitných prípadoch, ktoré budú medzi nimi dohodnuté v Prepravnej zmluve.

Čl. VI. Odmietnutie prepravy a nakladanie s nájdenými vecami.

1. Vodič vozidla pripraveného na prepravu môže odmietnuť vykonať prepravu cestujúceho/cestujúcich ak: a. to vodičovi neumožňuje technicky stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody, b. cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej latky, hrozí znečistenie alebo poškodenie vozidla, alebo obťažovanie vodiča počas prepravy, c. to neumožňuje správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo je ozbrojený, alebo inak vzbudzuje u vodiča obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy a o vozidlo, d. cestujúci ma batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možne naraz prepraviť, alebo ktorá by mohla poškodiť alebo znečistiť vozidlo, e. cestujúci ak má záujem prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť alebo správanie nie je možné prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom priestore. 2. Vodič je povinný ak nájde stratenú vec cestujúceho vo vozidle ju vydať vlastníkovi. Ak vlastník nájdenej veci nie je známy alebo ak sa neprihlási v deň nálezu, vodič je povinný vec odovzdať dopravcovi prípadne polícii. 3. Ak sa prihlási ten, kto vec stratil alebo zabudol vo vozidle, a nie sú pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrdenia, vec samu vydá. 4. Nálezca ma právo na náhradu nevyhnutných výdavkov.

Čl. VII. Osobitná pravidelná doprava.

1. Osobitnou pravidelnou dopravou je pravidelná doprava pre vopred dohodnuté skupiny cestujúcich s vylúčením ostatných cestujúcich, najmä doprava zamestnancov do zamestnania a zo zamestnania a žiakov a študentov do vzdelávacích zariadení a späť. Uskutočňuje sa na základe zmluvy medzi dopravcom a objednávateľom prepravy po dohodnutej trase s dohodnutými zastávkami v dohodnutej periodicite. 2. Dopravca má v osobitnej pravidelnej doprave prepravnú povinnosť a povinnosti dopravcu len vo vzťahu k dohodnutej skupine cestujúcich; nemá prevádzkovú povinnosť ani tarifnú povinnosť. 3. Používané autobusy musia byť popri označení obchodným menom dopravcu označené vpredu a vzadu názvom cieľovej zastávky a nápisom označujúcim osobitnú pravidelnú dopravu, napríklad Školský autobus, Zmluvná preprava alebo obchodným menom objednávateľa prepravy. 4. S cestujúcim sa prepravuje iba príručná batožina. 5. Ak u cestujúceho vznikne počas prepravy potreba lekárskeho ošetrenia a ak cestujúci nie je schopný sám vyhľadať lekársku pomoc, dopravca sa postará o jeho premiestnenie z vozidla. 6. Cestujúci sa musia sami starať, aby na nástupnej zastávke včas nastúpili do vozidla, a na cieľovej zastávke včas vystúpili. Kde to prevádzka na zastávke umožňuje, cestujúci nastupujú do vozidla v poradí, v akom na zastávku prišli. 7. Ak to vyžadujú prevádzkové alebo iné vážne dôvody, sú cestujúci povinní na pokyn vodiča z vozidla vystúpiť. 8. Z dôvodu overenia oprávnenosti zúčastniť sa osobitnej pravidelnej autobusovej dopravy, je cestujúci na vyzvanie vodiča alebo inej oprávnenej osoby povinný preukázať svoju totožnosť a doklad, že je zamestnancom objednávateľa prepravy, alebo žiakom školy, pre ktorú je preprava vykonávaná. V prípade prepravy cestujúceho na letisko, v rámci prepravy vykonávanej pre leteckého dopravcu, sa cestujúci musí preukázať platnou letenkou na deň, v ktorý sa letecký spoj a autobusová preprava vykonáva. Cestujúci, ktorý sa nepreukáže uvedenými dokladmi, bude z prepravy vylúčený.

Čl. VIII. Príležitostná doprava.

1. Príležitostná doprava sa uskutočňuje na základe dohody s objednávateľom príležitostnej dopravy ako jednorazová zmluvná preprava dohodnutej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase s dohodnutými zastávkami. 2. Dopravca príležitostnej dopravy má prepravnú povinnosť a povinnosti dopravcu len voči prepravovanej skupine cestujúcich; nemá prevádzkovú povinnosť ani tarifnú povinnosť. 3. Z príležitostnej dopravy je vylúčená preprava autobusových zásielok a stojacich cestujúcich. 4. Používané autobusy a autokary musia byť popri označení obchodným menom dopravcu príležitostnej dopravy označené vpredu a vzadu nápisom "Zájazd". 5. Ak u cestujúceho vznikne počas prepravy potreba lekárskeho ošetrenia a ak cestujúci nie je schopný sám vyhľadať lekársku pomoc, dopravca sa postará o jeho premiestnenie z vozidla. 6. Cestujúci, resp. vedúci zájazdu sa musia sami starať, aby na nástupnej zastávke včas nastúpili do vozidla, a na cieľovej zastávke včas vystúpili. Počas dohodnutých prestávok, vrátane bezpečnostných prestávok sa riadia pokynmi vedúceho zájazdu. 7. Cestujúci môže nastúpiť do vozidla a z neho vystúpiť len na zastávke, stanovenej v zmluve o vykonaní nepravidelnej autobusovej dopravy. 8. Ak to vyžadujú prevádzkové alebo iné vážne dôvody, sú cestujúci povinní na pokyn vodiča z vozidla vystúpiť. 9. Z dôvodu overenia oprávnenosti zúčastniť sa príležitostnej prepravy, je cestujúci na vyzvanie oprávnenej osoby (vedúceho zájazdu, resp. jeho zástupcu) povinný preukázať svoju totožnosť a doklad, že je členom zájazdu alebo dokladom objednávateľa prepravy, pre ktorého je preprava vykonávaná. Totožnosť cestujúceho sa vykoná porovnaním jeho údajov s údajmi, ktoré sú uvedené v zozname cestujúcich zájazdu. 10. Cestujúci, ktorý sa nepreukáže, že je členom zájazdu, bude oprávnenou osobou z prepravy vylúčený.

Čl. IX. Odstúpenie od zmluvy pri príležitostnej doprave.

1. Od zmluvy o preprave osôb v príležitostnej doprave je možné odstúpiť ak je to účastníkmi zmluvy dohodnuté v písomne uzavretej zmluve. 2. Dôvody odstúpenia od zmluvy o preprave osôb účastníci zmluvy dohodnú so zreteľom na konkrétny prípad. 3. Dôvodom odstúpenia od zmluvy na strane dopravcu je vždy zánik platnosti príslušnej dopravnej licencie, koncesie, resp. povolenia. 4. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je účastníkmi dohodnuté inak. 5. Ak niektorá zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy v lehote kratšej ako 48 hodín je povinná uhradiť druhej strane náklady, ktoré táto preukázateľne vynaložila na plnenie zmluvy. 6. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy po pristavení vozidla na dohodnuté miesto a v dohodnutom čase z dôvodu, že cestujúci nerešpektovali zákaz prepravy stojacích cestujúcich mimo obec, uhradí objednávateľ dopravcovi všetky náklady dopravcu v súvislosti s plnením zmluvy, vrátane márnej jazdy vozidlom z miesta garážovania na miesto pristavenia a späť.

Čl. X. Mimoriadne udalosti počas prepravy.

1. Členovia osádky autobusu, v prípade dopravnej nehody alebo požiaru autobusu, úrazu alebo náhleho ochorenia cestujúceho alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich, osádky autobusu alebo iných osôb sú a. povinní poskytnúť podľa svojich schopností a možností postihnutej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc, b. urobiť vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky, urobiť potrebné opatrenia na záchranu osôb a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou. 2. Cestujúci, ktorých život a zdravie nie je mimoriadnou udalosťou ohrozené, sú povinní pomáhať členom osádky vozidla pri konaní podľa ods. 1.

Čl. XI. Reklamácia, preplatky a nedoplatky, zodpovednosť z prepravy osôb.

1. Členovia osádky autobusu, v prípade dopravnej nehody alebo požiaru autobusu, úrazu alebo náhleho ochorenia cestujúceho alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich, osádky autobusu alebo iných osôb sú a. povinní poskytnúť podľa svojich schopností a možností postihnutej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc, b. urobiť vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky, urobiť potrebné opatrenia na záchranu osôb a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou. 2. Cestujúci, ktorých život a zdravie nie je mimoriadnou udalosťou ohrozené, sú povinní pomáhať členom osádky vozidla pri konaní podľa ods. 1.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia.

1. Tieto VOP sú súčasťou Prepravnej zmluvy, pričom dopravca a objednávateľ majú právo v písomnej dohode upraviť práva a povinnosti odlišne ako sú upravené v týchto VOP. 2. Objednávateľ uzavretím Prepravnej zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z Prepravnej zmluvy, ako aj s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z VOP. 3. Dopravca si vyhradzuje právo na zmenu, resp. zrušenie VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje objednávateľa.